Chat with us, powered by LiveChat
full
border
#666666
https://focuscontactcenter.pl/wp-content/themes/smartbox/
https://focuscontactcenter.pl/
#3691ad
style2
+48 222 309 990
ul. Ostrobramska 101a, Warszawa

Obsługa klienta – Inbound

Obsługa klienta Focus Contact Center to w pełni profesjonalne rozwiązanie informatyczne do zarządzania procesem obsługi klienta oraz sposób na czerpanie korzyści z uporządkowanej i harmonijnej komunikacji. System umożliwia, m.in. zarządzanie połączeniami, bieżącą obsługę zgłoszeń (inbound) oraz stałe monitorowanie pracy agentów. Rozwiązanie dostępne jest w wygodnym rozliczeniu abonamentowym.

Obsluga-Kliena-FCC_bialetlo

KORZYŚCI BIZNESOWE

 • Podnieś jakość obsługi klienta w Twojej firmie
 • Skróć czas oczekiwania klienta na połączenie z agentem
 • Podnieś prestiż i stwórz pozytywny wizerunek swojej marki
 • Buduj wiedzę o kliencie i zarządzaj nią

WYBRANE FUNKCJONALNOŚCI

 • Obsługa dowolnej liczby zapowiedzi głosowych (IVR) i kolejek jednocześnie
 • Automatyczna identyfikacja i autoryzacja dzwoniącego po numerze telefonu lub kodzie
 • Samodzielna konfiguracja IVR
 • Algorytmy dystrybucji połączeń telefonicznych do kolejek (ACD)
 • Algorytmy routingu rozmów:  Skills-based routing, Profit- based routing, liniowe, losowe, fewest calls itp.
 • Skrypty inbound zintegrowane z bazą klienta
 • Integracja platformy  z  CRM Klienta
 • Kolejki przelewowe (Overflow) na zewnętrzne numery lub voicemail
 • Integracja z aplikacją klienta poprzez wywołanie URL
 • Możliwość pracy agenta z dowolnego stanowiska (Hot Desking)
 • Alerty on-line
 • Podsłuch i podpowiadanie agentom
 • Nagrywanie, archiwizacja i ocena nagrań
 • Raporty predefiniowane, generator raportów własnych (zapamiętywanie i wysyłka cykliczna)
 • Statystyki on-line i kontrola kosztów

Focus Contact Center customer service is a fully professional IT solution for managing customer service process and a way to make benefit from structured and harmonious communication. The system allows, among others, call management, current service requests (inbound) and continuous monitoring of agents. The solution is available in a convenient settlement subscription.

Business Benefits

• Raise the quality of customer service in your company
• Make short the waiting time for the client to connect to the agent
• Increase the prestige and create a positive image of your brand
• Build knowledge of the client and manage it

Selected functionalities

• Supports any number of voice prompts (IVR) and queuing at the same time
• Automatic identification and authorization of the caller through the telephone number or code
• Self-configuration of IVR
• Algorithms distribution of calls to queues (ACD)
• Algorithms for routing calls: Skills-based routing, Profit- based routing, fewest calls etc.
• Inbound scripts integrated with customer base
• Integration with CRM Client Platform
• Overflow to external numbers or voicemail
• Integration with customer application by calling the URL
• Agent’s ability to work with any position. (Hot Desking)
• On-line alerts
• Listening and prompting agents
• Recording, archiving and evaluation of recordings
• Predefined reports, own report generator (save and Shipping Cycle)
• On-line statistics and cost control

Oszczędność – na starcie i w trakcie korzystania

Focus Contact Center to rozwiązanie wyraźnie tańsze od narzędzi instalowanych stacjonarnie – on-site. System charakteryzuje niska bariera wejścia, co oznacza, że Klient nie ponosi na starcie jednorazowych wysokich kosztów inwestycji. Usługa generuje również znaczne oszczędności w późniejszym etapie. Wszystkie aktualizacje systemu są darmowe. Rozwiązanie nie wymaga również dedykowanej osoby do jego obsługi, a za bieżące wsparcie techniczne i administrowanie platformą odpowiada w całości dostawca rozwiązania. Użytkownik nie ponosi również kosztów związanych z SLA.

Elastyczność i skalowalność – zawsze tyle, ile potrzebujesz

Potrzeby Twojego działu sprzedaży zmieniają się bardzo dynamicznie? Dzięki Focus Contact Center samodzielnie zwiększysz lub zmniejszysz ilość stanowisk agenta, w zależności od sytuacji. Skalowalność systemu gwarantuje również, że jego funkcjonalności zostaną dostosowane zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. Na każdym etapie rozwoju Twoja firma otrzyma dokładnie tyle ile potrzebuje.

Bezpieczeństwo – dostępność na poziomie 99,9%

Platforma Focus Contact Center kolokowana jest w dwóch serwerowniach zlokalizowanych w dwóch niezależnych budynkach w różnych miastach w Polsce. Każda z nich posiada certyfikaty: systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2005 (wydany przez British Standards Institution) oraz systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009 (wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji). Wszystkie dane i urządzenia objęte są również zabezpieczeniem w postaci  codziennych, wykonywany w godzinach nocnych, pełnych backup’ów danych.

Zabezpieczeniu podlega również dostęp IP. Focus Telecom Polska posiada własną i niezależną pulę adresacji IP, a łącza do obu kolokacji objęte są protekcją BGP, co oznacza, że w przypadku awarii jednego łącza automatycznie wyznaczana jest nowa trasa kierowania pakietów. Zabezpieczone pozostają również łącza telekomunikacyjne – połączenia wychodzące z sieci Focus Telecom Polska są kierowane za pośrednictwem pięciu niezależnych operatorów, a połączenia przychodzące – za pośrednictwem dwóch niezależnych operatorów. Wszystko to pozwala nam zagwarantować Klientom SLA na poziomie 99,9%.

Szybkość wdrożenia – elastyczna konfiguracja

W przeciwieństwie do rozwiązań stacjonarnych, Platforma Focus Contact Center jest narzędziem, którego wdrożenie i konfiguracja z istniejącymi systemami odbywa się szybko, a zaangażowanie działu IT klienta ogranicza się do minimum.

Savings – at the start and during use

Sales Focus Contact Center is a solution clearly cheaper than stationary devices to be installed – on-site.
System is characterized by a low barrier to entry, which means that the Customer does not take off at the start of the high cost of investment. The service also generates significant savings at a later time. All system updates are free. The solution does not require a dedicated person to operate. The ongoing support and administration of the platform The ongoing support and management platform solution provider takes responsibility. The user does not take any costs associated with SLA.

Flexibility and Scalability – always what you need

Is your sales team needs change rapidly? With Sales Focus Contact Center you can on your own make increase or decrease the number of agent positions, depending on the situation. Scalability of the system also ensures that its functionality will be adjusted according to your expectations. At every stage of developing your company, you will receive exactly what you need.

Security – the availability of 99.9%

Focus Contact Center Platform is co-located in two data centers located in two separate buildings in different cities in Poland. Each of them has certificates of: information security management system ISO/IEC 27001:2005 (issued by British Standards Institution) and quality management system PN-EN ISO 9001:2009 (issued by Polish Centre of Research and Certification). All data and equipment are also covered by collateral in the form of daily, carried out at night, full backups of data.
IP access is also secured. Focus Telecom Polska. Focus Telecom has its own independent pool of IP addresses, and links to both co-location are subjected to favoritism BGP, which means that in the case of failure of one link, it is automatically calculated a new route management packages.
Telecommunications links are also secured – outgoing calls from the Focus Telecom Poland network are channeled through five independent operators and incoming calls – by two independent operators. All of this allows us to guarantee the customers SLA of 99.9%.

Speed of implementation – ready-made to use tool without complications

Normally the process of the purchase and implementation of solutions for on-site model is quite complicated and requires the customer a lot of time and commitment to the IT department. In contrast to stationary solutions, Focus Contact Center Platform is a ready-made tool whose implementation and configuration with existing systems is quick and the involvement of customer IT department is reduced to minimum.

default
Loading posts...
link_magnifier
#6E787E
on
fadeInDown
loading
#6E787E
off
CALL CENTER / CONTACT CENTER OBSŁUGA KLIENTA CALL CENTER SOFTWARE CONTACT CENTER
Focus Contact Center to program do obsługi contact center, zwanego potocznie call center. Integruje komunikację telefoniczną przychodzącą, wychodzącą oraz email i czat. Focus Contact Center to profesjonalna infolinia dzięki rozwiązaniu Call Center w chmurze. Stanowi komunikację zintegrowana - połączenie funkcjonalności inbound (obsługa klienta) i outbound (sprzedaż). Call Center w chmurze (w modelu cloud computing) pozwala na szybkie i proste wdrożenie. Sprawdź darmowe demo aplikacji do call center, jest dostępna w pełnej funkcjonalności w kilka dni po zakupie. Aplikacja do obsługi klienta - Focus Contact Center łączy telefon, mail, SMS, Live Chat w wielokanałową obsługę klienta. Wszystko w ramach call center - biura obsługi klienta.