Chat with us, powered by LiveChat
full
border
#666666
https://focuscontactcenter.pl/wp-content/themes/smartbox/
https://focuscontactcenter.pl/
#3691ad
style2
+48 222 309 990
ul. Ostrobramska 101a, Warszawa

Komunikacja zintegrowana – Call/Contact CenterIntegrated Communications

Komunikacja zintegrowana Focus Contact Center to zaawansowana platforma centralizująca wszystkie kanały komunikacji  z klientem – infolinię, WWW, pocztę e-mail – i umożliwiająca ich współpracę w działaniach sprzedażowych i obsłudze klienta.

Rozwiązanie pozwala na pełną kontrolę kluczowych procesów w firmie oraz aktywny przepływ wiedzy i wymianę informacji w całej organizacji. Elastyczność rozwiązania gwarantuje dodatkowo precyzyjne dopasowanie do wymagań aktualnych działań sprzedażowych oraz obsługi klienta. Platforma dostępna jest w wygodnym rozliczeniu abonamentowym.

Komunikacja-Zintegrowana_bialetlo

KORZYŚĆI  BIZNESOWE

 • Obsługa komunikacji przychodzącej i wychodzącej w ramach jednej struktury
 • Zintegrowanie wielu kanałów komunikacji: telefon, mail,  formularz WWW, SMS, fax, które tworzy jeden punkt wejścia informacji do firmy
 • Optymalizacja i wyższa efektywność komunikacji w firmie
 • Budowa i zarządzanie wiedzą o kliencie
 • Jeden punkt wejścia informacji do organizacji

WYBRANE FUNKCJONALNOŚCI

 • Wielokampaniowa obsługa w ruchu przychodzącym i wychodzącym (blending)
 • Jednoczesna obsługa  wielu kanałów komunikacji: telefon, mail, formularz WWW, SMS, fax
 • Obsługa dowolnej liczby zapowiedzi głosowych (IVR) i kolejek jednocześnie
 • Zarządzanie kampaniami wychodzącymi
 • Obsługa kampanii w trybie: Shared base, Plain, Preview, Half-Progressive, Progressive, Predective,
 • Kampanie mailowe (inbound oraz outbound – mass mailing)
 • Priorytetowanie kampanii, kanałów i rekordów
 • Automatyczna identyfikacja i autoryzacja dzwoniącego po numerze telefonu lub kodzie
 • Samodzielna konfiguracja IVR
 • Algorytmy dystrybucji połączeń telefonicznych do kolejek (ACD)
 • Algorytmy routingu rozmów: Skills-based routing, Profit- based routing, liniowe, losowe, fewest calls itp.
 • Skrypty inbound zintegrowane z bazą klienta
 • Interaktywny skrypter outbound z funkcją ankietowania
 • Integracja platform z CRM klienta
 • Kolejki przelewowe (Overflow) na zewnętrzne numery lub voice mail
 • Integracja z aplikacją klienta poprzez wywołanie URL
 • Zróżnicowanie poziomy dostępu oraz indywidualna konfiguracja uprawnień użytkowników
 • Możliwość pracy agenta  z dowolnego stanowiska (Hot Desking)
 • Funkcja definiowania umiejętności agentów (Skillowanie)
 • Grupowanie agentów
 • Definiowanie i zarządzanie przerwami (moduł Czas Pracy)
 • Alerty on-line
 • Podsłuch i podpowiadanie agentom
 • Nagrywanie, archiwizacja, ocena nagrań
 • Raporty predefiniowane, generator raportów własnych (zapamiętywanie i wysyłka cykliczna)
 • Statystyki on-line
 • Transfery (blind i attended)
 • Możliwość integracji z istniejącą infrastrukturą telefoniczną oraz operatorami Klienta
 • Wsparcie dla technologii telefonii internetowej Voice over IP

Focus Contact Center integrated communications is an advanced platform for centralizing all customer communication channels – infoline, WWW, e-mail. The solutions enables their cooperation in sales proces and customer service. The solution allows to full control of key business processes in a company and the active transfer of knowledge and ex-change of information throughout the organization. Flexibility of the service guarantees a precise fit to the requirements of current sales activities and customer service. The platform is available in a convenient settlement of the subscription.

Business benefits

• Support for incoming and outgoing communication within a single structure
• The integration of several communication channels: telephone, mail, WWW form, SMS, fax, that które tworzy that make up a single entry point for information to the company
• The optimization and increased efficiency in corporate communications
• Building and management of knowledge about the customer
• Single entry point for information to the company

Some features

• Multi campaign support for inbound and outbound traffic (blending)
• Simultaneous support for several channels of communication: telephone, email, WWW form, SMS, fax
• Support for any number of voice response (IVR) and queuing at the same time
• Outbound campaign management
• Support campaigns with modes: Shared base, Plain, Preview, Half-Progressive, Progressive, Predective,
• Mailing campaigns (inbound and outbound – mass mailing)
• Prioritization campaigns, channels and records.
• Automatic identification and authorization of the caller through the telephone number or code.
• Individual IVR configuration
• Algorithms distribution of calls to queues (ACD)
• Algorithms for routing calls: Skills-based routing, Profit- based routing, liniowe, losowe, fewest calls etc.
• Inbound scripts integrated with customer base
• Interactive scripter with questionnaire function
• Integration of platforms with client CRM
• Overflow to external numbers or voicemail
• Integration with customer application by calling the URL
• Diversity of access levels and users permission individual configuration
• Agent’s ability to work with any position (Hot Desking)
• Function dedicated for defining the skills of agents. (Skilling)
• Grouping agents
• Defining and managing breakes (mode Work Time)
• On-line alerts
• Listening and prompting agents
• Recording, archiving and evaluation of recordings
• Predefined reports, own report generator (save and Shipping Cycle)
• On-line statistics
• Transfers(blind and attended)
• Ability to integrate with existing telephony infrastructure and customer operators.
• Support for Internet telephony technology, Voice over IP

Oszczędność – na starcie i w trakcie korzystania

Focus Contact Center to rozwiązanie wyraźnie tańsze od narzędzi instalowanych stacjonarnie – on-site. System charakteryzuje niska bariera wejścia, co oznacza, że Klient nie ponosi na starcie jednorazowych wysokich kosztów inwestycji. Usługa generuje również znaczne oszczędności w późniejszym etapie. Wszystkie aktualizacje systemu są darmowe. Rozwiązanie nie wymaga również dedykowanej osoby do jego obsługi, a za bieżące wsparcie techniczne i administrowanie platformą odpowiada w całości dostawca rozwiązania. Użytkownik nie ponosi również kosztów związanych z SLA.

Elastyczność i skalowalność – zawsze tyle, ile potrzebujesz

Potrzeby Twojego działu sprzedaży zmieniają się bardzo dynamicznie? Dzięki Focus Contact Center samodzielnie zwiększysz lub zmniejszysz ilość stanowisk agenta, w zależności od sytuacji. Skalowalność systemu gwarantuje również, że jego funkcjonalności zostaną dostosowane zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. Na każdym etapie rozwoju Twoja firma otrzyma dokładnie tyle ile potrzebuje.

Bezpieczeństwo – dostępność na poziomie 99,9%

Platforma Focus Contact Center kolokowana jest w dwóch serwerowniach zlokalizowanych w dwóch niezależnych budynkach w różnych miastach w Polsce. Każda z nich posiada certyfikaty: systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2005 (wydany przez British Standards Institution) oraz systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009 (wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji). Wszystkie dane i urządzenia objęte są również zabezpieczeniem w postaci  codziennych, wykonywany w godzinach nocnych, pełnych backup’ów danych.

Zabezpieczeniu podlega również dostęp IP. Focus Telecom Polska posiada własną i niezależną pulę adresacji IP, a łącza do obu kolokacji objęte są protekcją BGP, co oznacza, że w przypadku awarii jednego łącza automatycznie wyznaczana jest nowa trasa kierowania pakietów. Zabezpieczone pozostają również łącza telekomunikacyjne – połączenia wychodzące z sieci Focus Telecom Polska są kierowane za pośrednictwem pięciu niezależnych operatorów, a połączenia przychodzące – za pośrednictwem dwóch niezależnych operatorów. Wszystko to pozwala nam zagwarantować Klientom SLA na poziomie 99,9%.

Szybkość wdrożenia – elastyczna konfiguracja

W przeciwieństwie do rozwiązań stacjonarnych, Platforma Focus Contact Center jest narzędziem, którego wdrożenie i konfiguracja z istniejącymi systemami odbywa się szybko, a zaangażowanie działu IT klienta ogranicza się do minimum.

Savings – at the start and during use

Sales Focus Contact Center is a solution clearly cheaper than stationary devices to be installed – on-site.
System is characterized by a low barrier to entry, which means that the Customer does not take off at the start of the high cost of investment. The service also generates significant savings at a later time. All system updates are free. The solution does not require a dedicated person to operate. The ongoing support and administration of the platform The ongoing support and management platform solution provider takes responsibility. The user does not take any costs associated with SLA.

Flexibility and Scalability – always what you need

Is your sales team needs change rapidly? With Sales Focus Contact Center you can on your own make increase or decrease the number of agent positions, depending on the situation. Scalability of the system also ensures that its functionality will be adjusted according to your expectations. At every stage of developing your company, you will receive exactly what you need.

Security – the availability of 99.9%

Focus Contact Center Platform is co-located in two data centers located in two separate buildings in different cities in Poland. Each of them has certificates of: information security management system ISO/IEC 27001:2005 (issued by British Standards Institution) and quality management system PN-EN ISO 9001:2009 (issued by Polish Centre of Research and Certification). All data and equipment are also covered by collateral in the form of daily, carried out at night, full backups of data.
IP access is also secured. Focus Telecom Polska. Focus Telecom has its own independent pool of IP addresses, and links to both co-location are subjected to favoritism BGP, which means that in the case of failure of one link, it is automatically calculated a new route management packages.
Telecommunications links are also secured – outgoing calls from the Focus Telecom Poland network are channeled through five independent operators and incoming calls – by two independent operators. All of this allows us to guarantee the customers SLA of 99.9%.

Speed of implementation – ready-made to use tool without complications

Normally the process of the purchase and implementation of solutions for on-site model is quite complicated and requires the customer a lot of time and commitment to the IT department. In contrast to stationary solutions, Focus Contact Center Platform is a ready-made tool whose implementation and configuration with existing systems is quick and the involvement of customer IT department is reduced to minimum.

default
Loading posts...
link_magnifier
#6E787E
on
fadeInDown
loading
#6E787E
off
CALL CENTER / CONTACT CENTER OBSŁUGA KLIENTA CALL CENTER SOFTWARE CONTACT CENTER
Focus Contact Center to program do obsługi contact center, zwanego potocznie call center. Integruje komunikację telefoniczną przychodzącą, wychodzącą oraz email i czat. Focus Contact Center to profesjonalna infolinia dzięki rozwiązaniu Call Center w chmurze. Stanowi komunikację zintegrowana - połączenie funkcjonalności inbound (obsługa klienta) i outbound (sprzedaż). Call Center w chmurze (w modelu cloud computing) pozwala na szybkie i proste wdrożenie. Sprawdź darmowe demo aplikacji do call center, jest dostępna w pełnej funkcjonalności w kilka dni po zakupie. Aplikacja do obsługi klienta - Focus Contact Center łączy telefon, mail, SMS, Live Chat w wielokanałową obsługę klienta. Wszystko w ramach call center - biura obsługi klienta.