Chat with us, powered by LiveChat
full
border
#666666
https://focuscontactcenter.pl/wp-content/themes/smartbox/
https://focuscontactcenter.pl/
#3691ad
style2
+48 222 309 990
ul. Ostrobramska 101a, Warszawa

Case studyCase study

BRANŻA WINDYKACYJNA

Komunikacja z klientem  w branży windykacyjnej

Działania windykacyjne cechują się szczególną złożonością procesu komunikacji z klientem. Mamy w nich do czynienia z wieloma kanałami komunikacji, począwszy od papierowej, mailowej, telefonicznej po SMS. Konsultant, dla przeprowadzenia rozmowy telefonicznej na najwyższym poziomie, winien posiadać przede wszystkim wystarczającą ilości informacji o aktualnym stanie rozliczeń czy historii kontaktów.

Skuteczność samego procesu windykacji to jedno – firmy prowadzące tego typu działalność outsourcingową, zwracają również uwagę na efektywność działań od strony kosztowej.

Rozwiązanie

Wdrożenie platformy Focus Contact Center w firmie windykacyjnej może okazać się bardzo korzystne z kilku względów. Po pierwsze, architektura rozwiązania, uwzględniająca  wymianę danych on-line z systemami użytkownika, pozwala na ciągłe aktualizowanie wiedzy o kliencie. Z kolei, zaimplementowane kanały komunikacji telefonicznej, mailowej oraz WWW pozwalają na skuteczne dotarcie do niego zarówno poprzez komunikację przychodzącą, jak i wychodzącą. Co więcej, panel konsultanta daje możliwość obsługi dowolnych kanałów komunikacji, dzięki czemu możemy  prezentować informacje o dotychczasowej historii komunikacji z klientem, niezależnie od jej źródła.

Dzięki inteligentnym algorytmom obsługi zgłoszeń, uwzględniającym m.in. umiejętności agentów, ważność klientów oraz priorytet samego procesu, możliwe jest optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich. Natomiast procesy wychodzące, wspierane przez takie narzędzia jak tryby dzwonienia automatycznego, blending czy interaktywny skrypter, osiągają optymalną wydajność niezależnie od ilości procesów oraz liczebności zespołu. Precyzyjną kontrolę wyniku gwarantują narzędzia monitorujące pracę on-line, alerty informujące o wydarzeniach krytycznych lub niebezpiecznych dla procesu windykacji oraz wielopłaszczyznowe raporty analizujące  każdy element pracy.

Wybrane elementy platformy Focus Contact Center dedykowane branży windykacyjnej:

  • integracja wielu kanałów komunikacji,
  • aktualizacja bazy wiedzy o kliencie on-line,
  • narzędzia poprawy efektywności,
  • elastyczne narzędzia monitoringu i raportowania.

VINDICATORY INDUSTRY

Communication with clients in the vindicatory industry

Vindicatory activities are characterized by a particular complexity of communication with client process. We have to deal with several communication channels, beginning from paper, mailing, telephone, finishing with SMS. If a consultant want to have telephone conversation at the highest level, he should, first of all, have sufficient information about the current state of the accounts and contact history. The effectiveness of the vindicatory process is one thing – companies that carry out this type of outsourcing business, also pays attention to effectiveness of the activities from the cost side.

Solution

The implementation of Focus Contact Center platform to vindication company could be very beneficial for several reasons. First of all, the architecture of the solution, including the exchange of data on-line with user’s systems, allows for continuous updating of knowledge of the client. Moreover, implemented communication channels like telephone, mail and WWW allow to effective reach him with using inbound and outbound communication. Furthermore, the consultant’s panel  enable to support of any communication channels, so that we can present information about previous history of communication with the customer, apart from its source.

Because of intelligence algorithms of call service, including abilities of agents, a importance of clients and a  priority of the process, it is possible to use optimally of human resources. However, outbound processes, supported by tools such as automatic dialing mode, blending, and interactive scripter, achieve optimum performance apart from the number of processes and staff numbers. Precise control of the result is guaranteed by on-line work monitoring tools, alerts that inform about critical or dangerous for the vindicatory process events and . multidisciplinary reports analyzing each piece of work.

Selected elements of Focus Contact Center platform dedicated to the vindicatory industry:

  • integration of several communication channels,
  • on-line updating the knowledge of customer
  • tools to improve efficiency
  • elastic tools to monitoring and reporting.

default
Loading posts...
link_magnifier
#6E787E
on
fadeInDown
loading
#6E787E
off
CALL CENTER / CONTACT CENTER OBSŁUGA KLIENTA CALL CENTER SOFTWARE CONTACT CENTER
Focus Contact Center to program do obsługi contact center, zwanego potocznie call center. Integruje komunikację telefoniczną przychodzącą, wychodzącą oraz email i czat. Focus Contact Center to profesjonalna infolinia dzięki rozwiązaniu Call Center w chmurze. Stanowi komunikację zintegrowana - połączenie funkcjonalności inbound (obsługa klienta) i outbound (sprzedaż). Call Center w chmurze (w modelu cloud computing) pozwala na szybkie i proste wdrożenie. Sprawdź darmowe demo aplikacji do call center, jest dostępna w pełnej funkcjonalności w kilka dni po zakupie. Aplikacja do obsługi klienta - Focus Contact Center łączy telefon, mail, SMS, Live Chat w wielokanałową obsługę klienta. Wszystko w ramach call center - biura obsługi klienta.